زیست شناسی آرا

زیست شناسی آرا ، نخستین تلویزیون اینترنتی زیست شناسی ایران
با هدف برقراری عدالت آموزشی و ارتقای سطح آموزش زیست شناسی کشور