چهارشنبه, 23 -8156 ساعت 04:30

فیلم آموزشی از تنظیم هورمونی

هورمون ها از یاخته های درون ریز ترشح می شوند . این یاخته ها ممکن است به صورت پراکنده ذر اندام ها دیده شوند. مثلا یاخته های درون ریز در معده و دوازدهه به ترتیب هورمون گاسترین و سکرتین را ترشح می کنند.