چهارشنبه, 23 -8156 ساعت 04:30

فیلم آموزشی از تنظیم هورمونی

هورمون ها از یاخته های درون ریز ترشح می شوند . این یاخته ها ممکن است به صورت پراکنده ذر اندام ها دیده شوند. مثلا یاخته های درون ریز در معده و دوازدهه به ترتیب هورمون گاسترین و سکرتین را ترشح می کنند.

چهارشنبه, 23 -8156 ساعت 04:30

فیلم آموزشی از انقباض ماهیچه

مراحل انقباض ماهیچه و توقف آن

1. تحریک یاختهء ماهیچه ای: با رسیدن پیام از مراکز عصبی، تحریک از طریق همایۀ ویژه ای از یاختۀ عصبی به یاختۀ ماهیچه ای می رسد و ناقل عصبی از پایانۀ یاختۀ عصبی آزاد می شود. با اتصال این ناقلین به گیرنده های خود در سطح یاخته ماهیچه ای، یک موج تحریکی در طول غشای یاخته ایجاد می شود.

2. آزاد شدن یون های کلسیم از شبکه آندوپلاسمی: با تحریک یاختۀ ماهیچه ای، یون های کلسیم از شبکه آندوپلاسمی آن آزاد می شود. در نتیجه این عمل، سرهای پروتئین های میوزین به رشته های اکتین متصل می شوند.

3. اتصال پروتئین های میوزین به اکتین: با اتصال پروتئین های میوزین به اکتین و تغییر شکل آن، خطوط Z سارکومر به هم نزدیک می شوند. نزدیک شدن خطوط Z باعث کوتاه شدن طول سارکومرها و در کل، کاهش طول ماهیچه می شود

4. توقف انقباض: با توقف پیام عصبی انقباض، یون های کلسیم به سرعت با انتقال فعال به شبکۀ آندوپلاسمی بازگردانده و در نتیجه اکتین و میوزین از هم جدا می شوند. در این حال، سارکومر تا زمان رسیدن پیام عصبی بعدی در حالت استراحت می ماند.


#تصاویر_آموزشی #دستگاه_حرکتی #زیست_یازدهم

یکشنبه, 23 -8156 ساعت 04:30

هورمون اکسین


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zisteara/public_html/templates/jm_pichak/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zisteara/public_html/templates/jm_pichak/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zisteara/public_html/templates/jm_pichak/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zisteara/public_html/templates/jm_pichak/html/pagination.php on line 0