? در گیاهان نیز دستگاهی برای جابه جایی مواد جذب شده و ساخته شده در گیاهان وجود دارد  به طوریکه اب و مواد غذایی جذب شده (شیره خام) در اوندهای چوبی و مواد الی ساخته شده در برگ ها (شیره پرورده) توسط اوند های ابکشی جابه جا می شوند.
نکته: حرکت شیره ی خام در اوندهای چوبی را در عرض ریشه ، درون اوندهای چوبی و  در برگ های گیاه بررسی می کنیم.  
? پس از انکه اب و مواد معدنی به وسیله تارهای کشنده از خاک جذب شد ، وارد اگزودرم (لایه خارجی پوست) می شوند. این مواد در دو مسیر پرتوپلاستی غیر پرتوپلاستی خود را به اندودرم (لایه داخلی پوست ) می رسانند. در مسیر پرتوپلاستی ، طبق قانون اسمز اب و مواد معدنی حرکت میکنند و از سیتوپلاسم و واکوئل سلول های پوست عبور می کنند.  
در مسیر غیر پرتوپلاستی ، مواد از فاصله ی بین سلول ها و بین دیواره های سلولی عبور می کنند.  
? لایه ای چوب پنبه ای در اطراف سلول های اندودرم وجود دارد که از مسیر غیر پرتوپلاستی جلوگیری می کند و همه ی مواد برای وارد شدن به اوند های چوبی باید وارد سلول های اندودرم شوند . گیاه از این طریق ورود مواد به درون اوندهای چوبی را کنترل می کند.  
? حرکت شیره خام در اوند های چوبی در نتیجه ۳ نیرو ایجاد می شود :  
فشار ریشه ای  / تعرق / نیروهای هم چسبی و دگرچسبی مولکول های اب
 
تعرق : مهمترین عامل حرکت شیره ی خام در اوندهای چوبی می باشد. به تبخیر مولکول های اب از طریق روزنه های هوایی گیاه ، تعرق می گوییم .
فشار ریشه ای ناشی از فشار مولکول های ابی می باشد که به دنبال ورود یون ها از پریسیکل  به درون اوندهای چوبی ، شیره خام را به سمت بالا هل می دهند. نیروهای بین مولکول های اب با  دیواره اوندهای چوبی ، نیروهای هم چسبی و دگرچسبی را ایجاد می کنند. که در حفظ پیوستگی شیره خام نقش دارند.  
? با تبخیر اب از فضای بین سلول های میانبرگ اسفنجی، مولکول های اب از سلول های کناری جایگزین  می شوند. همینطور به دلیل افرایش فشار اسمزی ای سلول ، آب از سلول مجاور وارد این سلول خواهد شد و این زنجیره ادامه پیدا می کند تا اخرین سلول ، مولکول های اب را از دست داده را با شیره خام اوند چوبی جایگزین کند.

? #زیست_شناسی_آرا ?
@ziste_ara