یژه نظام آموزشی قدیم و جدید
1- بودجه بندی پرسش ها
الف) زیست شناسی و آزمایشگاه 1 دوم  8 پرسش و زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سوم 18 پرسش و زیست شناسی پیش دانشگاهی شامل 24 پرسش
ب) زیست شناسی 1 دهم 14 پرسش و زیست شناسی 2 یازدهم 19 پرسش و زیست شناسی 3 دوازدهم 17 پرسش
در مورد بودجه بندي پرسش های تركيبي مي توان گفت چندین از چندين فصل طراحي شده بود و نمي‌توان آن‌ها به فصل خاصي نسبت داد ولي پرسش های تركيبي ديگري نيز داشتيم كه اساس پرسش از يك مبحث خاص و يك يا دو گزينه از مباحث ديگر طراحي شده بود که در این تحلیل با مضمون اصلی پرسش یا پاسخ آن در بودجه بندی آن فصل قرار دادیم.
2- وجه مشترک نظام قدیم و نظام جدید
10 پرسش بین آزمون دو نظام قدیم و جدید یکسان و 4 پرسش با مفاهیم کاملا مشابه طراحی شده بود (مجموعاً 14 سوال)
3- سبک پرسش ها
پرسش هاي آزمون سراسری امسال همچون سال هاي قبل در قالب هاي مفهومي، چند موردي، جاي خالي، تركيبي،قيددار، مقايسه ‌اي و استنباط از شكل طراحي شدند.
طراحی پرسش های چند موردی در نظام قدیم سهم 5 عددی و  در نظام جدید سهم 6 عددی به خود اختصاصی دادند.
طراحی پرسش های محاسباتی در نظام قدیم سهم 2 عددی داشتند ولی در نظام جدید پرسش محاسباتی وجود نداشت.
4- تغییرات کتاب درسی
با توجه جدیدالتالیف شدن کتاب های نظام جدید یکی از نکات جالبی که در پرسش های نظام جدید مطرح بود، وجود 9 پرسش از گیاهی زیست شناسی دهم و یازدهم بود که گزینه هایی ترکیبی از فصل 6 دوازدهم هم داشتند.
5- دشواری
به نظر می رسید با توجه به قدیمی تر بودن کتاب های زیست شناسی نظام قدیم، پرسش های سخت تری طراحی شده بود. در نظام جدید ساده ترین پرسش ها از زیست یازدهم به چشم میخورد.
6- نگارش
پرسش های هر دو نظام از متن روان و زیبایی برخوردار بودند و با کتاب های درسی قابل پاسخ گویی بودند. از قسمت های بیشتر بدانید و سایر قسمت های ممنوع برای طرح پرسش نیز، مبحثی مطرح نشده بود.
7- مقایسه  با سال های قبل
در مورد نظام قدیم سطح دشواری و تیپ پرسش ها مشابه کنکورهای دو سال قبل بود و مباحث کلیشه ای مانند عمل هورمون‌هاي گياهي، اپران لک و دودمانه و گیاهان C4 و CAM مثل قبل مورد توجه طراحان بود.
در مورد نظام جدید به علت جدید التالیف بودن مقایسه با کنکورهای سال های قبل خیلی صحیح به نظر نمی رسد.
به هر حال مثل همیشه پرسش های آزمون سراسری 98 اثبات کرد که با خواند دقیق کتاب درسی و تحلیل متن و شکل های آن در درس زیست شناسی و مرور منظم امکان دستیابی به نتایج عالی امکان پذیر است.